POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz realizację polityki jakości i środowiskowej Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Zakładem Przyrodoleczniczym „Biały Dom” opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

  • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z Zakładem Przyrodoleczniczym „Biały Dom”
  • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.
  • budowanie silnej organizacji środowiskowej, otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
  • ograniczenie zużycia zasobów zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń,
  • prawidłową segregacją i ograniczanie ilości powstających odpadów,
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
  • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn urządzeń oraz infrastruktury.

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków.

Wszystkich pracowników Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z Zakładem Przyrodoleczniczym „Biały Dom” czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z Zakładem Przyrodoleczniczym „Biały Dom” oraz osoby i firmy współpracujące.